skip to Main Content
0546-568158 hetmozaiek@attendiz.nl

Onze School

Attendiz
We zijn een school van Attendiz. Attendiz betekent: Ambitie op maat: Attendiz is een organisatie voor speciaal onderwijs, waarin cluster 2, 3 en 4 samengevoegd zijn, met als doel om alle hulpvragen van alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te kunnen beantwoorden; zowel dieptezorg als breedtezorg.
Daarnaast werkt Attendiz nauw samen met het regulier onderwijs om ondersteuning te bieden aan leerlingen met een extra zorgbehoefte.

Het Mozaïek heeft een drieledige gefaseerde doelstelling.
1. Het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vaststellen.
2. Vanuit dit perspectief werken aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch gebied als op sociaal emotioneel gebied.
3. Het verder werken aan het bereiken van het ontwikkelingsperspectief of indien mogelijk de leerling schakelen naar een andere vorm van onderwijs binnen het samenwerkingsverband.
De visie vermeldt op welke wijze Het Mozaïek de doelstelling wil verwezenlijken: zie schoolgids.

Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Vanuit de kliniek Karakter zijn we in 1993 ontstaan, daar liggen onze “roots” en van daaruit zijn we groot geworden. Het schoolkind met complexe psychiatrische problematiek – dat niet binnen een andere vorm van onderwijs kan functioneren, is onze doelgroep en uitdaging. Orthopedagogisch handelen en “opbrengstgericht leraarschap” zitten ons in het bloed.

We zijn een school van Attendiz die staat in een regio met daarin tevens cluster 3 en 4 scholen van andere besturen en met liefst 4 scholen voor speciaal basisonderwijs (één in Almelo, één in Nijverdal, Rijssen en Vroomshoop). We zijn derhalve een school die scherp op het netvlies heeft waar onze krachten en beperkingen liggen.

Hiertoe zijn we voortdurend bezig om scherp te krijgen welke mogelijkheden de wet op Passend Onderwijs en het nieuwe Toezichtkader SO ons gaan bieden, hoe wij ons verhouden tot onze partners in de regio, maar vooral: hoe we onze expertise kunnen gebruiken om datgene te bieden wat andere scholen juist niet kunnen: zeer gespecialiseerd basisonderwijs bieden aan leerlingen van 7 tot 13 jaar, in een in alle opzichten sterk aangepaste onderwijsomgeving om hen van daaruit te leren omgaan met een mindere mate van aanpassing. Daarbij gaat het om leerlingen vanaf beneden-intelligent niveau tot meer begaafd, met gedrag dat voortkomt vanuit angst en veelal informatieverwerkingsproblematiek.

In de praktijk: hoog presteren in een ontspannen klimaat! Met hoogcompetente teamleden die hun gedrag afstemmen op de hulpvraag van de leerling, een school die oogt als een basisschool en dat programma ook biedt, maar indien nodig aanpassingen aanbrengt om de situatie voor de leerling optimaal leerbaar te maken. Om van daaruit te komen tot maximale prestaties op alle gebieden: gedrag, zelfstandigheid en didactiek.

Opgemerkt dient te worden dat Het Mozaïek niet ieder kind dat valt binnen de bovenstaand profiel onderwijs kan bieden. Soms overstijgt de hulpvraag van de leerling namelijk het aanbod van onze school en blijkt er primair ingestoken te moeten worden op hulpverlening, in plaats van onderwijs. Advisering richting behandeling bij Karakter i.c.m. onderwijs op Het Mozaïek is in zo’n geval een goed alternatief.

Back To Top
Zoeken