skip to Main Content
0546-568158 hetmozaiek@attendiz.nl

Visie en Missie

Het doel van onze school

Het Mozaïek heeft als doel het hoogst haalbare uit een kind te halen. Bij binnenkomst van een leerling stellen we het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied.

Indien mogelijk verwijzen we leerlingen naar een andere vorm van onderwijs binnen het samenwerkingsverband. De mate van zelfregulatie is leidraad bij de plaatsing, onderwijs en (tussentijdse) verwijzing.

De visie van onze school

Vanuit ons doel om het hoogst haalbare uit onze leerlingen te halen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen onze onderwijsvisie;

 • Op Het Mozaïek staat de leerling centraal.
 • Het pedagogisch klimaat op Het Mozaïek garandeert veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is.
 • De onderwijsbehoefte van onze leerlingen vraagt om een pedagogisch klimaat waarin structuur in tijd, ruimte, werkzaamheden en relaties centraal staan.
 • Het Mozaïek zorgt voor een leeromgeving die inspeelt op de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.
 • Op Het Mozaïek werken we van voorstructureren naar zelfreguleren.
 • Het leveren van onderwijskundig maatwerk is volgens Het Mozaïek de enige manier om haar leerlingen tot competentie, autonomie en relatie te brengen.
 • Het Mozaïek wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij enerzijds de mogelijkheden van de leerlingen en anderzijds bij de eisen van de samenleving.
 • Het Mozaïek kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit.
 • Het Mozaïek hecht waarde aan goed contact met ouders of verzorgers. We zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners daar waar het gaat om het onderwijs aan hun eigen kind.
 • Hoogwaardige leerlingenzorg, goede begeleiding en maximale ondersteuning is voor de leerlingen van Het Mozaïek een randvoorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing.
 • Op Het Mozaïek geldt: “De leerling centraal, de leerkracht als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner”. Het Mozaïek ziet zichzelf als schakel in de keten van onderwijs en jeugdzorg en wenst deze rol als ketenpartner waar te maken.
 • Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. Op Het Mozaïek zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.

Het Mozaïek is een neutraal-bijzondere school. Dit betekent dat de school niet verbonden is aan één richting of geloofsovertuiging. De school biedt plaats aan kinderen en jongeren van alle gezindten.

 

De missie van onze school

De missie van Het Mozaïek is eruit halen wat erin zit. We zorgen voor een goede voorbereiding op vervolgonderwijs door met de leerlingen te werken aan hun zelfstandigheid. We werken tijdens de schoolloopbaan van een leerling van voorstructureren naar zelfreguleren. Normaal waar het kan en speciaal waar het moet. Op deze manier vergroten we de kansen van onze leerlingen op een prettige deelname aan de maatschappij.

Mission statement

– Van voorstructureren naar zelfreguleren” –

Back To Top
Zoeken